Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Kalendarium - marzec, kwiecień

14.05.2014

Kalendarium prawne na marzec i kwiecień.

 

14.03.2014

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 316)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie udzielania dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych.

 

18.03.2014

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 328)

Niniejsze rozporządzenie zastępuje dotychczasowe rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie nadawania uprawnień i licencji zawodowych w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami (Dz.U. z 2008 r. Nr 31, poz. 189 z późn. zm.). Nowe rozporządzenie, uwzględniając rozwiązania przyjęte w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz. 829), wprowadza ułatwienia w procedurze uzyskiwania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości. Skrócono czas trwania praktyki zawodowej (z co najmniej 12 miesięcy do co najmniej 6 miesięcy), zmieniono program odbywania praktyk zawodowych, uproszczono postępowanie kwalifikacyjne. Ze względu na deregulację zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości nowe rozporządzenie, w odróżnieniu do poprzedniego, z oczywistych względów dotyczy wyłącznie nadawania uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

 

27.03.2014

zostało
ogłoszone

 

Obwieszczenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 30 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 399)

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 6 czerwca 2005 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 

4.04.2014

została

przyjęta

przez Sejm

Ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych

Ustawa wprowadza regulacje, które mają na celu ułatwienie dostępu między innymi do zawodów architekta, inżyniera budownictwa i urbanisty. Do najważniejszych zmian  wprowadzonych do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), które dotyczą zawodów architekta i inżyniera budownictwa, należą:

- zwolnienie z egzaminu na uprawnienia budowlane absolwenta studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, zawartej między uczelnią a właściwym organem samorządu zawodowego, w zakresie odpowiadającym programowi kształcenia opracowanemu z udziałem organu samorządu zawodowego;

- możliwość przeprowadzenia egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności łącznie;

- skrócenie wymiaru praktyki zawodowej;

- możliwość uznania praktyki studenckiej za część lub całość praktyki zawodowej;

- wprowadzenie instytucji „patrona” oraz możliwości odbycia rocznej praktyki projektowej pod jego opieką.

Ustawa została przekazana do Senatu.

weszło

w życie

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wykazu instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz.U. z 2014 r. poz. 439)

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w przepisie art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. z 2011 r. Nr 122, poz. 695 z późn. zm.) przyznającego Radzie Ministrów kompetencję do przyjęcia w drodze rozporządzenia wykazów instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji. Wykonując powyższe upoważnienie, Rada Ministrów w rozporządzeniu z dnia 31 marca 2014 r. określiła wykaz instalacji innych niż wytwarzające energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji. Z kolei wykaz instalacji wytwarzających energię elektryczną objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych został określony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie wykazu instalacji wytwarzających energię elektryczną, objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w okresie rozliczeniowym rozpoczynającym się od dnia 1 stycznia 2013 r., wraz z przyznaną im liczbą uprawnień do emisji (Dz.U. z 2014 r. poz. 472), które weszło w życie z dniem 11 kwietnia 2014 r.

 

8.04.2014

Rada

Ministrów przyjęła

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii, przedłożony przez Ministra Gospodarki

Przedmiotem projektowanej ustawy jest określenie zasad i warunków wykonywania działalności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania biogazu rolniczego oraz wytwarzania biopłynów w instalacjach odnawialnego źródła energii. Projekt ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego i ochrony środowiska oraz racjonalne i efektywne wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Ustawa ma zapewnić uzyskanie co najmniej 15-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w 2020 r.

Projekt ustawy zostanie skierowany do Sejmu. 

11.04.2014

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 marca 2014 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 403)

Rozporządzenie wprowadza zmianę w § 2 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 435). Zmiana polega na wydłużeniu z 12 miesięcy do 3 lat terminu dostosowania pasów przeciwpożarowych w sąsiedztwie linii kolejowej, na której prowadzony jest ruch kolejowy, do wymogów określonych rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. Pasy przeciwpożarowe powinny być urządzane i utrzymywane jako jedna równoległa do linii kolejowej bruzda o szerokości co najmniej 4 m usytuowana w odległości od 2 m do 5 m od dolnej krawędzi nasypu lub górnej krawędzi przekopu linii kolejowej, a w razie występowania rowów bocznych – od zewnętrznej krawędzi tych rowów.

 

17.04.2014

weszło

w życie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu, wydanie i przedłużenie ważności certyfikatu oraz udzielanie akredytacji w zakresie odnawialnych źródeł energii (Dz.U. z 2014 r. poz. 425)

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 20za ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). Akt prawny określa wysokość opłat za: 

- przeprowadzenie egzaminów dla instalatorów ubiegających się o wydanie certyfikatu potwierdzającego posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju odnawialnego źródła energii;

- wydanie i przedłużenie ważności certyfikatów;

- udzielenie akredytacji dla organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii.

 

Aneta Malan-Wijata

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+