Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zmiany w prawie - kwiecień, maj 2019

16.07.2019

Zmiany w prawie: ustawa o dozorze technicznym, Prawo budowlane, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

W kwietniu i maju 2019 roku wprowadzono następujące zmiany w prawie:

 

1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 667)

 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

 

Data: 10.04.2019

 

Status: ogłoszono

 

2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie braku możliwości wzruszenia ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania (sygn. akt 21/17)

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 908) w zakresie, w jakim uniemożliwia stwierdzenie wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania z naruszeniem prawa, jest niezgodny z art. 45 ust. 1 i art. 77 ust. 2 konstytucji. Zakwestionowana regulacja dotyczy przypadków, gdy od wydania ostatecznej decyzji o zatwierdzeniu projektu scalania minęło pięć lat. Trybunał wskazał, że stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa nie usuwa z obrotu prawnego wadliwej decyzji, ale jest niezbędne do dochodzenia odpowiedzialności organów władzy publicznej za szkody wyrządzone ostateczną decyzją administracyjną i daje podstawę do wystąpienia z roszczeniem odszkodowawczym na drodze sądowej. Tymczasem zakwestionowana norma prawna blokuje możliwość sądowego dochodzenia naruszonych praw i wolności, a także uniemożliwia rozpoznanie sprawy przez sąd właściwy do orzekania o odpowiedzialności odszkodowawczej. Zgodnie z wytycznymi Trybunału do czasu zmiany przez ustawodawcę treści ww. przepisu organy administracji i sądy mają obowiązek stosować jego wykładnię umożliwiającą stwiedzenie, że ostateczna decyzja o zatwierdzeniu projektu scalania została wydana z naruszeniem prawa.

 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2019 r. poz. 725)

 

Obwieszczenie zawiera jednolity tekst ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.

 

Data: 18.04.2019

 

Status: ogłoszono

 

Zobacz też: Ustawa Dostępność Plus

 

3. Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695)

Nowelizacja ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) ma związek z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15), który uznał za niezgodny z konstytucją art. 16 pkt 3 ustawy - Prawo budowlane przyznający upoważnionemu ministrowi kompetencje do określenia w rozporządzeniu ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Jak orzekł Trybunał, ze względu na to, że ograniczanie uprawnień budowlanych stanowi ingerencję w konstytucyjną wolność wykonywania zawodu (art. 65 ust. 1 konstytucji), może być ono wprowadzone wyłącznie w drodze ustawy. Niedopuszczalne było natomiast delegowanie tej materii do unormowania w akcie rangi podustawowej. Trybunał uznał ponadto § 22 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278) oraz lp. 7 i 8 załącznika nr 2, a także lp. 5 i 6 załącznika nr 3 do tego rozporządzenia za niezgodne z art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. c) i art. 16 Prawa budowlanego. Niezgodność polegała na tym, że w rozporządzeniu dokonany został bez upoważnienia ustawowego podział uprawnień budowlanych w specjalności inżynieryjnej kolejowej na dwa zakresy, tj. inżynieryjną kolejową w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjną kolejową w zakresie sterowania ruchem kolejowym, podczas gdy ustawa określała tylko jeden rodzaj specjalności kolejowej.

 

Wdrożenie powołanego wyroku TK polega na przeniesieniu przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie regulujących zakres uprawnień budowlanych (§ 10-15) do ustawy - Prawo budowlane. Oprócz tego nowelizacja wprowadziła do ustawy dwie specjalności inżynieryjne kolejowe, przewidziane dotychczas w rozporządzeniu.

 

Data: 30.04.2019

 

Status: weszła w życie

 

Sprawdź: Uwagi PIIB do projektu ustawy o zmianie Prawa budowlanego

 

4. Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831)

 

Niniejsze rozporządzenie zastępuje dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278, z późn. zm.), które przestało obowiązywać dnia 13 lutego br. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15) uchylającym art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane zawierający ustawowe upoważnienie do uregulowania przez ministra w drodze rozporządzenia ograniczenia zakresu uprawnień budowlanych. Nowe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 16 ustawy - Prawo budowlane w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 695). Przepisy rozporządzenia, w porównaniu z dotychczasowym stanem prawnym, nie zawierają regulacji dotyczących zakresu uprawnień budowlanych (zostały one przeniesione do ustawy - Prawo budowlane). Akt prawny reguluje kwestie dotyczące praktyki zawodowej, dokumentowania, kwalifikowania i weryfikacji posiadanego wykształcenia oraz sposobu przeprowadzania egzaminu na uprawnienia budowlane. W załącznikach do rozporządzenia określono: wzór oświadczenia potwierdzającego odbycie praktyki zawodowej (zał. nr 1), wykaz kierunków studiów odpowiednich lub pokrewnych dla danej specjalności (zał. nr 2), wykaz zawodów związanych z budownictwem (zał. nr 3), wykaz specjalizacji techniczno-budowlanych wyodrębnionych w specjalnościach budowlanych.

 

Data: 7.05.2019

 

Status: weszło w życie

 

Aneta Malan-Wijata

 

Czytaj też: Nowe prawo zamówień publicznych. Stanowisko PZPB

 

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+