- I’ll now pass you over to the Managing Director who will present the situation on our construction sites during the COVID-19 outbreak.

- Thank you. We are meeting to talk about the current situation. The coronavirus has an impact on our daily lives and, as you can imagine, it’s also a challenge for us and our construction projects.

- Certainly! How is it today? Is it even possible to carry out construction works right now? Or maybe we should put them on hold?

- We all know that there are many difficulties and restrictions due to the epidemic. At the same time, let’s not forget we have already entered the prime construction season. So we will continue work on all of our construction sites, but we have to ensure that strict sanitary and epidemiological requirements as well as special precautions are met. We also have to take into account reduced human resources.

- What do you mean?

- The work should be done by well-known and proven employees - definitely in small teams so that each team can work independently on the site or working sections. We have to arrange rotation between teams to avoid the situation in which workers meet in the same place at the same time - not only on the site or working stations, but also in staff rooms.

- Do workers have to keep a minimum distance of 2.0 m from each other, as recommended by the Ministry of Health and the Chief Sanitary Inspector?

- A quick analysis showed that the problem with following this rule might refer to about 10% of the works. Then, for the work carried out by one team, it is not obligatory to keep this distance between individuals. It is obvious that they often have to cooperate, carry something or hold it together.

- What kind of personal protective equipment is provided on the site?

- There are enough disposable gloves, protective gloves and protective masks on the construction site. There are also plenty of disinfectants. Face shields and goggles are available as well. The problem is that it is inconvenient to use them, especially when carrying out heavy construction works. We have also introduced mandatory temperature checks before starting work. This is the site manager’s duty.

- How do office employees work?

- Currently, in the office, there are the departments directly supporting construction. I mean the purchasing department and the transport department. The administrative staff is mainly working from home.

- It’s a pity we can’t work remotely on the site. What about the availability of materials, machinery and equipment?

- We have recorded delays in the delivery of some materials and pro ducts. We can also observe that procedures for obtaining permits and issuing administrative decisions take more time. Of course, this will affect the completion of works in a timely manner, but we do not expect major downtime or problems.
 

Zobacz też:

Tłumaczenie
 

Pandemia koronawirusa a place budowy

- Oddaję głos dyrektorowi, który przedstawi sytuację na naszych budowach w dobie pandemii COVID-19.

- Dziękuję. Spotykamy się, aby porozmawiać o obecnej sytuacji. Koronawirus ma wpływ na nasze życie codzienne i, jak się domyślacie, to także wyzwanie dla nas i naszych projektów budowlanych.

- No właśnie! Jak to wygląda obecnie? Czy jest w ogóle możliwe prowadzenie robót budowlanych w tym okresie? A może powinniśmy je wstrzymać?

- Wszyscy wiemy, że trwająca epidemia przynosi nam wiele utrudnień i obostrzeń. Pamiętajmy jednak, że weszliśmy już w pełny sezon budowlany. Będziemy więc kontynuować prace na wszystkich naszych budowach, jednak musimy zadbać o zachowanie restrykcyjnych wymogów sanitarnych i epidemiologicznych oraz szczególnych środków ostrożności. Musimy też liczyć się z ograniczonymi zasobami kadrowymi.

- Co ma Pan na myśli?

- Prace powinny być wykonywane przez znanych i sprawdzonych pracowników - koniecznie w małych zespołach tak, by każda ekipa pracowała samodzielnie na budowie lub odcinku robót. Musimy zorganizować rotację ekip, aby nie stwarzać sytuacji spotykania się pracowników w tym samym miejscu o tym samym czasie - nie tylko na budowie czy stanowiskach pracy, ale i w pomieszczeniach socjalnych.

- Czy odległość między pracownikami musi wynosić co najmniej 2 m, zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i GIS?

- Z szybkich analiz wyszło nam, że problem z zachowaniem tej zasady może dotyczyć około 10% prac. Wówczas, w ramach pracy danej ekipy, nie ma obowiązku zachowywania tego dystansu między osobami. Wiadomo, że często muszą działać razem, przenosić coś czy przytrzymywać.

- Na jakie środki ochrony osobistej możemy liczyć na budowie?

- Na budowie jest dostateczna ilość rękawiczek jednorazowych, rękawic ochronnych i masek ochronnych. Płynów do dezynfekcji jest też pod dostatkiem. Dostępne są również przyłbice i gogle. Problem polega na tym, że ich stosowanie jest niewygodne, szczególnie podczas ciężkich prac budowlanych. Wprowadziliśmy również obowiązek mierzenia temperatury przed przystąpieniem do pracy. Obowiązek ten należy do kierownika budowy.

- W jaki sposób pracują pracownicy biura?

- Obecnie w biurze są działy bezpośrednio obsługujące budowy. Mam tu na myśli dział zaopatrzenia i dział transportu. Administracja w większości pracuje zdalnie.

- Szkoda, że na budowie nie da się tak pracować. A co z dostępnością materiałów, maszyn i urządzeń?

- Odnotowujemy opóźnienia w dostawie niektórych materiałów i produktów. Obserwujemy też wydłużające się procedury uzyskiwania pozwoleń i wydawania decyzji administracyjnych. Oczywiście wpłynie to na terminowość realizowanych przez nas prac, ale nie przewidujemy większych przestojów czy problemów.
 

Słowniczek/Vocabulary

 

pandemic, outbreak - pandemia

to put (works) on hold - wstrzymać prace

difficulty - utrudnienie

restriction - obostrzenie

epidemic - epidemia

prime construction season - pełny sezon budowlany

sanitary and epidemiological requirements - wymogi sanitarno-epidemiologiczne

precautions - środki ostrożności

proven employees - sprawdzeni pracownicy

(construction) team - ekipa (budowlana)

working station - stanowisko pracy

staff room - pomieszczenie socjalne

Chief Sanitary Inspector - Główny Inspektorat Sanitarny

personal protective equipment (PPE) - środki ochrony osobistej

disposable gloves - rękawiczki jednorazowe

protective mask - maska ochronna

disinfectant - płyn do dezynfekcji

face shield - przyłbica

temperature check/measurement - pomiar temperatury

purchasing/procurement department - dział zaopatrzenia

administrative staff - personel administracyjny

to work from home/remotely - pracować zdalnie

downtime - przestój
 

Przydatne wyrażenia/ useful expressions
 

I’ll now pass you over to... - Oddaję teraz głos...

We are meeting to talk about. - Spotykamy się, aby porozmawiać o.

as you can imagine - jak się domyślacie

Let’s not forget that. - Nie zapominajmy o tym, że.

We have to ensure that. - Musimy zadbać o to, żeby...

We have to take into account... - Musimy liczyć się z./wziąć pod uwagę.

What do you mean? - Co masz na myśli?

in the same place - w tym samym miejscu

at the same time - o tym samym czasie

It is not obligatory to. - Nie jest obowiązkowym, aby.

We have recorded delays in. - Odnotowaliśmy opóźnienia w.

We do not expect. - Nie przewidujemy...

 

Magdalena Marcinkowska