Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Certyfikacja betonu towarowego w świetle przepisów

23.04.2019

W wytwórniach betonu towarowego trwa dostosowywanie do programu certyfikacji zakładowej kontroli produkcji oraz uściślanie relacji między producentami a inspekcją zewnętrzną.

 

Fot. 1. Nowoczesna wytwórnia betonu towarowego

 

Normowe regulacje dotyczące certyfikacji

Norma PN-EN 206 posiada załącznik C (normatywny) pt. „Postanowienia dotyczące oceny, nadzoru oraz certyfikacji kontroli produkcji”, w którym formułuje zadania osobno dla:

 • jednostki kontrolującej,
 • jednostki certyfikującej.

Z tego podziału wynika niezbicie, że chodzi tu o dwa różne podmioty. Różne są przydzielone im normą zadania. I tak jednostka kontrolująca zobowiązana jest do:

a) wstępnej oceny kontroli produkcji w wytwórni produkującej beton, na podstawie sprawdzenia:

 • poprawności zapisów zakładowej księgi kontroli produkcji, ze zwróceniem uwagi, czy są one zbieżne z oczekiwaniami normy PN-EN 206, zwłaszcza ujętymi w jej rozdz. 9;
 • aktualnych dokumentów zakładowych przez osoby kontrolujące, niezbędnych dla oceny;
 • dostępności do urządzeń produkcyjnych, osprzętu i akcesoriów laboratoryjnych - dla inspektorów kontrolujących ich działanie, zainteresowanych także wynikami zakładowych badań betonu i jego składników;
 • kompetencji i doświadczenia personelu odpowiedzialnego za produkcję i zakładową kontrolę produkcji (ZKP);
 • zgodności prowadzenia badań wstępnych z wymaganiami, podanymi w załączniku A normy PN-EN 206, wraz z odpowiedzią na pytanie, czy sposób dokumentowania w tym zakresie jest odpowiedni;

b) prowadzenia stałego nadzoru zewnętrznego nad zakładową kontrolą produkcji (ściślej: w ramach inspekcji bieżącej, rutynowo - dwa razy w roku), aby sprawdzić, czy kontynuowana jest produkcja z dotrzymaniem zaakceptowanych uzgodnień wstępnych; na tym etapie ocenia się co najmniej:

 • procedury produkcji, pobierania i badania próbek betonu;
 • wyniki badań przeprowadzonych na potrzeby ZKP w okresie poprzedzającym kontrolę;
 • częstotliwość badań i procedur;
 • stan utrzymania urządzeń produkcyjnych i realizację ich serwisowania zgodnie z planem;
 • stan utrzymania sprzętu do badań i regularność jego wzorcowania;
 • procedury dla przypadku jakichkolwiek niezgodności;
 • treść dowodów dostawy i deklaracji zgodności;

Zarówno w przypadku oceny wstępnej, jak i stałego nadzoru (pkt a i b) norma zastrzega prawo jednostki kontrolującej do poboru próbek punktowych z bieżącej produkcji. W ten sposób zapewnia się jej możliwość porównania wyników tych badań z wynikami uzyskanymi przez producenta - w ramach kontroli zgodności właściwości betonu. Jednostka kontrolująca ma też obowiązek okresowego sprawdzania relacji między badaniami bezpośrednimi i pośrednimi, jak również korelacji parametrów poszczególnych sortymentów, zgrupowanych w rodzinach betonów.

b) prowadzenia kontroli nadzwyczajnych, w przypadku gdy kontrola bieżąca ujawni istotne rozbieżności, gdy zakład wstrzymał produkcję na więcej niż sześć miesięcy, także na życzenie producenta z powodu zmian warunków produkcji lub na życzenie jednostki certyfikującej, gdy zaistnieje potrzeba.

Wszelkie oceny i wyniki kontroli (pkt a, b i c) muszą być niezwłocznie przekazane producentowi oraz jednostce certyfikującej w formie raportu.

Natomiast w kompetencji jednostki certyfikującej wg PN-EN 206 jest:

 • przyjęcie do wiadomości faktu przeprowadzenia wstępnej oceny kontroli produkcji przez jednostkę kontrolującą - na podstawie przedłożonego raportu, to bowiem, przy pozytywnym rozstrzygnięciu, upoważnia do uruchomienia procedury udzielania certyfikatu;
 • zaktualizowanie certyfikatu w oparciu o pozytywne wyniki nadzoru nad zakładową kontrolą produkcji, realizowanego przez jednostkę kontrolującą - gdy przedłoży ona raport.

Norma obciąża większą ilością zadań jednostkę kontrolującą niż jednostkę certyfikującą.

 

Polecamy też: Kto, kiedy i jak kontroluje beton towarowy?

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+