Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

A sample agreement for finishing works - part 2

30.04.2020

Posłuchaj: Pobierz:

Section 4

1. The Contractor gives the Ordering Party a 12-month warranty for performed works, counting from the day of accepting the works.
 

2. The Contractor shall bear full liability for damage caused by workers who perform works included in this Agreement. The Contractor undertakes to tidy the rooms after the completion of the above mentioned works and to continuously maintain order and cleanliness in common areas (elevator, staircase, basement) during the performance of works.
 

3. The Contractor undertakes to pay the Ordering Party contractual penalties:
 

a. for delays in the performance of the scope of works set forth in this Agreement - in the amount of ... for each day of delay.
 

b. in case the Ordering Party withdraws from the Agreement for reasons attributable to the Contractor or in case the Contractor withdraws from the Agreement for reasons not attributable to the Ordering Party - ...% of the total remuneration stipulated in this Agreement.

Sprawdź: A sample agreement for finishing works - part 1
 

Section 5
 

1. All amendments to the provisions of this Contract shall be made in writing; otherwise they are null and void.
 

2. All matters not governed by this Contract, the Parties shall apply the provisions of the Polish Civil Law.
 

3. In case any disputes arise, the competent court of local jurisdiction for settling them shall be the court competent for the place for the Contractor.
 

4. The Contract has been made in two counterparts, one for each party.
 

5. The Contract shall become effective on the day it is signed.
 

Appendix no. 1 to the Agreement - the scope of finishing works
 

1. Demolition of walls and removal of debris.
 

2. Building new brick walls according to the design.
 

3. Installing suspended ceilings with LED lighting.
 

4. Plastering and applying the finishing (skim) coat to walls and ceilings.
 

5. Adjusting the size of door openings and reinforcing the lintels.
 

6. Making any necessary changes to the water and sewer installation, central heating system, electrical system based on the design.
 

7. Relocation of radiators and changing piping connections.
 

8. Post-installation repairs of walls, ceilings and floors.
 

9. Drywalling around an in-build frame and installing sanitary whiteware (wash and toilet basins, a bath and a sink).
 

10. Waterproofing around the bath and shower area.
 

11. Laying gres tiles on floors and walls according to the design (cutting at a 45-degree angle, drilling holes, grouting, siliconing).
 

12. Priming and painting walls and ceilings.
 

13. Installation of lighting.
 

Zobacz też:

Tłumaczenie

§ 4
 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonane prace na okres 12 miesięcy, licząc od dnia końcowego odbioru robót.
 

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane przez pracowników wykonujących prace objęte niniejszą Umową i zobowiązuje się do uporządkowania pomieszczeń po wykonaniu ww. prac, jak również do bieżącego dbania o czystość w pomieszczeniach ogólnodostępnych (winda, klatka schodowa, piwnice) w okresie wykonywania robót.
 

3. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:
 

a. za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie zakresu prac - w wysokości ... za każdy dzień opóźnienia.
 

b. w razie odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości ...% całkowitego wynagrodzenia umownego.
 

§ 5
 

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 

3. Strony postanawiają, że ewentualne spory wynikające z niniejszej Umowy będą rozpatrywane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Wykonawcy.
 

4. Umowę spisano w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
 

5. Umowa wchodzi w życie z dniem zawarcia.
 

Załącznik nr 1 do Umowy - zakres prac wykończeniowych
 

1. Wyburzenie ścianek i wywóz gruzu.
 

2. Wymurowanie nowych ścianek wg projektu.
 

3. Wykonanie sufitów podwieszanych z oświetleniem LED.
 

4. Tynkowanie i wykonanie gładzi gipsowej ścian i sufitów.
 

5. Dostosowanie wielkości otworów drzwiowych oraz wzmocnienie nadproży.
 

6. Wykonanie niezbędnych przeróbek instalacji wod.-kan., c.o., elektrycznej zgodnie z projektem.
 

7. Zmiana umiejscowienia grzejników oraz zmiana podejść zasilających.
 

8. Wykonanie napraw poinstalacyjnych ścian, sufitów i posadzek.
 

9. Zabudowa g.-k. stelaża podtynkowego oraz biały montaż urządzeń sanitarnych (umywalek, muszli, wanny i zlewu).
 

10. Wykonanie hydroizolacji w strefie wanny i natrysku.
 

11. Ułożenie płytek gresowych na podłogach i ścianach wg projektu (skosowanie płytek pod kątem 45°, wiercenie otworów w płytkach, spoinowanie, silikonowanie).
 

12. Gruntowanie oraz malowanie ścian i sufitów.
 

13. Montaż oświetlenia.
 

Słowniczek/Vocabulary
 

elevator - winda
staircase - klatka schodowa
basement - piwnica
demolition - wyburzenie

waste/debris removal - wywóz nieczystości/gruzu
suspended ceiling - sufit podwieszany
LED lighting - oświetlenie LED
door opening/doorway - otwór drzwiowy
lintel - nadproże

water and sewage installation - instalacja wod.-kan.
central heating system - instalacja centralnego ogrzewania

in-build frame - stelaż podtynkowy
sanitary whiteware - urządzenia sanitarne
wash basin - umywalka
bath/bathtub - wanna
sink - zlew

waterproofing - hydroizolacja
grouting - spoinowanie
drilling - wiercenie
priming - gruntowanie
painting - malowanie
 

Użyteczne zwroty/Useful phrases
 

a 12-month warranty for performed works - 12-miesięczna gwarancja na wykonane prace

The Contractor shall bear full liability for damage. - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody.
 

The Contractor undertakes to pay the Ordering Party contractual penalties for ... - Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne za...

delays in the performance of works - opóźnienia w wykonywaniu prac

in the amount of ... - w wysokości

for each day of delay - za każdy dzień opóźnienia

...% of the total remuneration - ...% całkowitego wynagrodzenia
 

All amendments to the Contract shall be made in writing, otherwise they are null and void. - Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 

The contract has been made in two counterparts. - Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 

according to/based on the design - zgodnie z projektem

 

Magdalena Marcinkowska

www.piib.org.pl

www.kreatorbudownictwaroku.pl

www.izbudujemy.pl

Kanał na YouTube

Profil na Google+